APT27-99-05
امنیتمطالعه 5 دقیقه‌ای

شناسایی تهدید APT27 توسط شرکت گراف - اسفند۹۹

نمایش مطلب
Farensic-06
مراحل انجام خدمات فارنزیکمطالعه 5 دقیقه‌ای

خدمات فارنزیک چیست و چه مراحلی دارد؟

نمایش مطلب
APT27-98
امنیتمطالعه 5 دقیقه‌ای

شناسایی تهدید APT27 توسط شرکت گراف - بهمن ۱۳۹۸

نمایش مطلب
EDR-09
مراحل انجام خدمات فارنزیکمطالعه 5 دقیقه‌ای

EDR چیست و چه اهمیتی در امنیت اطلاعات دارد؟

نمایش مطلب